Kameraövervakning på Wise Group

Wise Group använder kamerabevakning som ett hjälpmedel i den vardagliga verksamheten för att förbättra arbetet med att upptäcka, förebygga och utreda misstankar om brott och för att öka tryggheten hos våra medarbetare och besökare.

Övervakade ytor

Wise Group kameraövervakar ytor som man har bedömt som nödvändiga och där en godkänd övervakning kan ske.

Syftet med övervakning av ytor är att:

  • Förhindra, upptäcka och utreda brott.
  • Säkra tryggheten hos våra medarbetare och besökare.

Upplysning om övervakning

På samtliga platser som Wise Group övervakar ska information finnas tillgänglig genom skyltning. Här framgår kort vilket typ av övervakning som sker samt relevanta kontaktuppgifter.

Lagring av personuppgifter och inspelningar

De inspelningar som sker och de personuppgifter som samlas in via kamerabevakningen sparas normalt i tre (3) dagar.

Wise Group har möjlighet att spara inspelat material ytterligare, så länge som behov föreligger. Detta kan vara aktuellt i händelse av exempelvis utredning av brott.

Ljudupptagning

Wise Group använder inte ljudupptagning vid sin kameraövervakning.

Hur säkras uppgifterna?

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Rättslig grund

Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Frågor eller klagomål kring Wise Groups övervakning?

Har du frågor, klagomål eller synpunkter kring Wise Groups kameraövervakning vänligen kontakta någon av nedanstående kontakter.

Kontaktuppgifter:

Wise Groups kameraövervakning:

Du har alltid möjlighet att kontakta Wise Group direkt gällande frågor kring kameraövervakningen som bedrivs genom kontaktuppgifter nedan.

Telefon: 08- 555 290 00

Dataskyddsombud (GDPR):

Frågor gällande GDPR och övrig personuppgiftsbehandling, kontakta Wise Groups  dataskyddsombud.

Epost: dpo@wisegroup.se

Integritetsskyddmyndigheten (IMY):

Har du klagomål eller andra synpunkter kring Wise Groups kameraövervakning kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du tycker att någon behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du även då lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.