Röster från Wise

Nu utmanar vi karensavdraget!

Regeringen ”slopar karensdagen”, men för de allra flesta ger lagändringen ingen effekt. Vad händer om vi på riktigt utmanar karensen? Det är vad vi på Wise Group nu gör genom att erbjuda ersättning även första sjukdagen, vi döper förmånen till karensbidrag!

Karensdagen infördes år 1992 för att minska utgifter och antal olovliga sjukskrivningar. Det nya karensavdraget kommer till skillnad från karensdagen att beräknas på 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka, vilket Regeringen anser är ”en mer rättvis självrisk” för yrkesgrupper med oregelbundna arbetstider. Men för arbetstagare med regelbundna arbetstider blir självrisken densamma oavsett lagändring.

Vårt karensbidrag avser Wise Group med direkta dotterbolag och innebär att vi kompenserar 80% av lönen även första sjukdagen och är inget som vare sig Wise eller andra bolag behöver Regeringens godkännande för.

Många går till jobbet trots sjukdom

Sju av tio personer i Sverige går till jobbet trots att de är sjuka, visar en SIFO-undersökning på temat influensa och förkylning, från föregående år. De två huvudskälen uppges vara stress och förlorad arbetsinkomst. De flesta är nöjda med sina jobb, men samtidigt irriterar sig sex av tio personer i Sverige på krassliga medarbetare på arbetsplatsen. Det verkar också finnas en sorts svenskbetingad heroism i att sitta på jobbet sjuk.

Karensen finns som sagt till för att motverka olovliga sjukanmälningar, men för bolag med högt engagemang och hög tillit så är det värt att reflektera kring karensen som krasst blir ett ekonomiskt incitament för oss att gå till jobbet sjuk. Väl där smittas kollegorna, eller så hittar man kreativa sätt att kringgå karensen genom att jobba hemifrån, VABBA, ta ut semester etcetera. Mörkertalen blir ett faktum och hela vitsen med karensen blir kontraproduktiv. Olovligt byts bara ut mot en annan sorts olovligt, uppbackat av logiskt ekonomiskt tänkande.

Starkare företag med karensbidrag

Vi på Wise Group hoppas att vårt initiativ karensbidrag blir ”nudging” som påverkar medarbetarnas beteende och därigenom företagskulturen, genom en valsituation där det rationella valet blir att tillfriskna hemma istället för i ett öppet kontorslandskap bland kollegor, kunder och kandidater.

Vi på Wise Group tror att initiativet kommer att leda till friskare medarbetare, stärkt trivsel, bättre attraktionskraft och i förlängningen ett starkare företag samt ett modigare och mänskligare arbetsliv. Helt i linje med den strategi och kultur vi har som koncern, och i linje med vår tilltro till självledarskapet.

För att se effekt av vårt bidrag kommer forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med oss inom Wise Group att mäta och analysera effekterna. Det här är något som vi kommer att dela med oss av till alla som är intresserade av att utmana karensreglerna!