2012-05-11

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Finansiell utveckling januari - mars 2012

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 124 procent till 96,8 Mkr (43,3 Mkr). För jämförbara enheter uppgick ökningen till 63 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv förbättrades till 6,6 Mkr jämfört med 4,1 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades till 5,2 Mkr jämfört med 4,1 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultatet före skatt förbättrades till 5,1 Mkr jämfört med 4,2 Mkr motsvarande period förgående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01 kr).
 • Periodens resultat belastas med en kostnad på 1,7 Mkr gällande förvärvskostnader i samband med förvärvet av Resurs Bemanning CNC AB (publ).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 66,3 Mkr (19,9 Mkr) och bolaget hade vid denna tidpunkt 52,4 Mkr (0 Mkr) i utestående lån.
 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 11,9 Mkr (6,6 Mkr) motsvarande 0,08 kr (0,05kr) per aktie. Den föreslagna utdelningen motsvarar ca två tredjedelar av koncernens resultat efter skatt.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Extra bolagsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) hölls den 18 januari 2012 varvid beslut om emission av högst 17 000 000 nya aktier fattades med anledning av bolagets erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ).
 • Wise Group AB (publ) offentliggjorde Erbjudandehandling till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ). 
 • Wise Group AB (publ) erhöll 97,9 procent av kapitalet och 99,0 procent av rösterna i Resurs Bemanning CNC AB (publ).
 • Netsurvey Sweden AB tecknade två större avtal med globala företag för genomförande av medarbetarundersökningar.
 • Wise Consulting AB tecknade ramavtal med ett stort svenskt industriföretag för coachning och outplacement. 

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra verksamheter är: Wise Professionals AB www.wise.se,Wise Online AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se,K2 Search AB www.k2search.se, Netsurvey Sweden AB www.netsurvey.se, SalesOnly AB www.salesonly.se,   Forte Executives www.forteexecutives.se Wise Fakta AB (tidigare Talentum HR AB) www.talentumhr.se, Resurs Bemanning AB www.resursbemanning.se, IT-Resurs CNC AB www.itresurs.se, EkonomResurs CNC AB www.ekonomresurs.se.