Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Finansiell utveckling 1 april -30 juni 2016

 • Omsättningen ökade under perioden med 21 procent till 190,4 Mkr jämfört med 157,3 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 19 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,5 Mkr jämfört med 6,9 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,1 Mkr (0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 14,7 Mkr jämfört med 6,9 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,57 kr (0,72 kr). 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 kr (0,72 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,3 Mkr (7,0 Mkr). 

 Finansiell utveckling 1 januari -30 juni 2016

 • Omsättningen ökade under perioden med 15 procent till 359,5 Mkr jämfört med 311,7 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 14 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,8 Mkr jämfört med 14,0 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,2 Mkr (0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 19,4 Mkr jämfört med 13,8 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,02 kr (1,41kr). 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,99 kr (1,41 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 Mkr (18,6 Mkr). 

  Viktiga händelser under andra kvartalet 

 • Årsstämman beslutade att omvälja Erik Mitteregger, Peter Birath, Lottie Knutson, Stefan Rossi och Torvald Thedéen som ordinarie styrelseledamöter och Emma Claesson valdes som ny ordinarie styrelseledamot. 
 • Årsstämman fattade beslut om att till ägarna utdela 2,50 kr per aktie.
 • Vid årsstämman fattades beslut om ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 700 tusen aktier. 

 Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera

 

Här kan du hämta Delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2016

Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016