Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Finansiell utveckling 1 april -30 juni 2015

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 18 procent till 157,3 Mkr (133,7 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 14 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 3,2 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,3 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 3,4 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,72 kr (0,36kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 Mkr (0,9Mkr). 

 Finansiell utveckling 1 januari -30 juni 2015

 • Omsättningen ökade under perioden med 18 procent till 311,7 Mkr (263,9 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 14 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,0 Mkr jämfört med 5,8 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultat inkluderar avskrivningar om 2,7 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 13,8 Mkr jämfört med 6,0 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,41 kr (0,64kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,6 Mkr (7,3 Mkr).

  Viktiga händelser under andra kvartalet 

 • Årsstämman beslutade att omvälja Erik Mitteregger, Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Stefan Rossi och Torvald Thedéen som ordinarie styrelseledamöter och Lottie Knutson valdes som ny ordinarie styrelseledamot.
 • Vid årsstämman fattades beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie. Stämman beslöt att en sammanläggning av aktier ska genomföras, s.k. omvänd split, i relationen 20:1 innebärande att tjugo (20) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag. Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Sammanläggningen av aktierna genomfördes den 23 juni 2015.
 • Vid årsstämman fattades vidare beslut om ersättning till ledande befattningshavare samt att en valberedning ska inrättas. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 14 miljoner aktier (före den föreslagna sammanläggningen av aktier).

 Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera

 

Här kan du hämta Delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2015

Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015