Bokslutskommuniké Wise Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2015

Finansiell utveckling oktober - december 2015 

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 8 procent till 177,6 Mkr (163,8 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr jämfört med 8,4 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar av- och nedskrivningar om 1,1 Mkr (11,5) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 14,6 Mkr jämfört med 8,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,49 kr (0,73kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,49 kr (0,73kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24,2 Mkr (21,3 Mkr). 

Finansiell utveckling januari - december 2015 

 • Omsättningen ökade under perioden med 16 procent till 626,3 Mkr (542,2 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 12 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 34,9 Mkr jämfört med 15,8 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar av och nedskrivningar om 1,1 Mkr (15,6) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 34,5 Mkr jämfört med 16,5 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,54 kr (1,56kr). 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,54 kr (1,56kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38,6 Mkr (21,6 Mkr). 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet   

 • Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 17 november.  Till ledamöter i valberedningen utsågs Erik Mitteregger, Stefan Rossi och Johan Segergren.
 • Wise Group AB noterades på Nasdaq Stockholm, Small Cap den 16 december 2015. 

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 18,4 Mkr (14,8 Mkr) motsvarande 2,50 kr (2,00 kr) per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 12 maj 2016. 

 

Här kan du hämta Delårsrapport för 1 januari - 31 december 2015

Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2015