Korrigerad Bokslutskommuniké Wise Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2014

Wise Group AB (publ) - Korrigerad Boklsutskommuniké januari - december 2014

Styrelse och ledning har i samband med upprättandet av årsredovisningen för 2014 konstaterat att uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag inte har beaktats i koncernredovisningen. Styrelsen har bedömt att redovisning av uppskjuten skatt vara så väsentlig att korrigering av bokslutet skall göras och justeringen har inneburit att bokslutet ändrats på följande poster i relation till den bokslutskommuniké som tidigare avgivits.

Resultaträkningen
Minskad skattekostnad om                                            -2 220 tkr
Ökat periodens resultat om                                             2 220 tkr 

Balansräkningen
Ökade Finansiella anläggningstillgångar                            192 tkr
Ökade omsättningstillgångar                                           1 702 tkr 

Ökat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare       2 220 tkr
Minskad uppskjuten skatteskuld                                        -326 tkr

I samband med publiceringen av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad bokslutskommuniké som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.wisegroup.se

Stockholm 4 maj 2015
Styrelsen
Wise Group AB (publ) 

För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Tel: +46 706 00 44 84 e-post:  erik.mitteregger@wisegroup.se 

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06 e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se 

Charlotte Berglund, CFO Wise Group AB (publ) Tel +46 765 25 90 04  e-post:   charlotte.berglund@wisegroup.se 

Här kan du hämta Delårsrapport för 1 januari - 31 december 2014.

Korrigerad Bokslutskommuniké Wise Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2014