Bokslutskommuniké Wise Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2013

Finansiell utveckling oktober - december 2013

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 4 procent till 133,7 Mkr (128,0 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,3 Mkr jämfört med 11,3 Mkr motsvarande period föregående år.Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 1,3 Mkr (1,3 Mkr) hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 8,1 Mkr jämfört med 11,3 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,05 kr). Resultat per aktie exklusive avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv uppgick till 0,05 kr (0,06 kr). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 Mkr (6,0 Mkr).

Finansiell utveckling januari - december 2013

 • Omsättningen ökade under perioden med 4 procent till 468,7 Mkr (451,6 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 1
  procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 Mkr jämfört med 32,3 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar en intäkt om 3,1 Mkr gällande avtalstvisten med HR-Manager AS samt avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 5,4 Mkr (5,4 Mkr) hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 10,1 Mkr jämfört med 31,5 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 kr (0,15 kr). Resultat per aktie exklusive avskrivningar av immateriellaanläggningstillgångar hänförliga till förvärv uppgick till 0,08 kr (0,17 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,4 Mkr (13,4 Mkr).


Viktiga händelser under fjärde kvartalet 

 • Norges högsta domstol Hoyesterett i Oslo avslog HR-Manager AS överklagan gällande domen i avtalstvisten mellan Edge HR AB och HR Manager AS. I enlighet med domen har HR Manager AS betalt 3,1 Mkr samt rättegångskostnader om 0,8 Mkr till Edge HR AB. Då dessa händelser var kända vid avgivande av tredje kvartalets rapport redovisades intäkten om 3,1 Mkr i kvartal tre. Edge HR AB är ett helägt dotterbolag till Wise Group AB (publ).

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 4,5 Mkr (14,8 Mkr) motsvarande 0,03 kr (0,10 kr) per aktie. Den föreslagna utdelningen motsvarar ca två tredjedelar av koncernens resultat efter skatt. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 27 maj 2014.

 

Här kan du hämta Delårsrapport för 1 januari - 31 december 2013.

Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2013