Kallelse till årsstämma i Wise Group AB (publ)

 

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 10 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 16 maj 2014. Anmälan ska ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e‑post till charlotte.berglund@wisegroup.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 16 maj 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013.
 8. Beslut om 
  a)      Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013.
  b)      Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2013.
  c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2013.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission.
 13. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen          
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om totalt 4 434 516,39 kronor motsvarande 3 öre per aktie, samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 27 maj 2014.  

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
Styrelsen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom koncernen, ska utgå med 165 000 kronor till styrelsens ordförande och med 70 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning

Punkt 11 - Val av styrelse 
Styrelsen föreslår att Erik Mitteregger, Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Stefan Rossi och Torvald Thedéen omväljs som styrelseledamöter samt att Cecilia Lundin föreslås som ny styrelseledamot.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 14 000 000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 140 000 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2013 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.wisegroup.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget från och med onsdagen den 30 april 2014 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller som anmäler sig till bolagsstämman. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation. I Wise Group AB (publ) finns totalt 147 817 213 aktier och röster.

Stockholm i april 2014 WISE GROUP AB (publ) Styrelsen