Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 30 september 2014

Finansiell utveckling juli - september 2014

 •  Omsättningen ökade under kvartalet med 16 procent till 114,5 Mkr (99,0 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 12 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 Mkr jämfört med - 1,0 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 1,3 Mkr (1,3 Mkr) hänförliga till förvärv.
 • Föregående års resultat inkluderade en intäkt om 3,1 Mkr gällande avtalstvisten med HR-Manager AS. Rensat för intäkten 2013 blev rörelseresultat för motsvarande period föregående år - 4,1 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,8 Mkr jämfört med - 1,0 Mkr motsvarande period föregående år. 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (- 0,01 kr). 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 Mkr (3,5 Mkr).

Finansiell utveckling januari - september 2014

 • Omsättningen ökade under perioden med 13 procent till 378,4 Mkr (335,0 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 11 procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 Mkr jämfört med 2,5 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 4,0 Mkr (4,0 Mkr) hänförliga till förvärv.
 • Föregående års rörelseresultat inkluderade en intäkt om 3,1 Mkr samt en återläggning om 1,7 Mkr gällande avtalstvisten med HR-Manager AS. Rensat för intäkten och återläggningen 2013 blev rörelseresultat för motsvarande period föregående år - 2,3 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 7,8 Mkr jämfört med 2,0 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,02 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,3 Mkr (14,7 Mkr).


Viktiga händelser under tredje kvartalet 

 • Cecilia Lundin styrelseledamot i Wise Group AB (publ) utträdde ur styrelsen den 28 augusti 2014. Beslutet var en följd av att styrelseuppdraget i Wise Group inte är förenligt med den tjänst som HR-direktör inom TeliaSonera som Cecilia tillträdde den 1 september 2014.
 • Wise Group AB startade verksamhet i Finland. Genom ett samarbete mellan Wise Group's dotterbolag K2 Search AB och det finländska rekryteringsföretaget Oy People Management Finland AB startades K2 Search Oy.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 •  Inget väsentligt finns att rapportera.

 

Här kan du hämta Delårsrapport för 1 januari - 30 september 2014.

Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 30 september 2014