Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 30 september 2015

Finansiell utveckling juli - september 2015

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 20 procent till 137,0 Mkr (114,5 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 18 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mkr jämfört med 1,6 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 0,0 Mkr (1,3) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,1 Mkr jämfört med 1,8 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,63 kr (0,19kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 Mkr (-7,0Mkr). 

Finansiell utveckling januari - september 2015

 • Omsättningen ökade under perioden med 19 procent till 448,7 Mkr (378,4 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 14 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,9 Mkr jämfört med 7,4 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 0,0 Mkr (4,0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 19,9 Mkr jämfört med 7,8 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,05 kr (0,83kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 Mkr (0,3 Mkr). 

Viktiga händelser under tredje kvartalet   

 • Wise Group förvärvade Comaea Internationals svenska verksamhet. Förvärvet var en kontanttransaktion, köpeskillingen uppgår till lägst 19,5 Mkr med en möjlighet till en tilläggsköpeskilling. Den förvärvade verksamheten utvecklar och marknadsför Talent Managementsystem som hjälper företag, myndigheter och organisationer att kartlägga medarbetares kompetens.
 • Wise Group investerade 2,0 Mkr i det norska bolaget Instacruit A/S samt erhöll en styrelseplats i bolaget. Instacruit har skapat en app-baserad lösning för mobil rekrytering, som syftar till att öka möjligheten för arbetssökande och rekryteringsföretag att finna varandra. 

 Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Valberednings sammansättning offentliggjordes den 17 november.  Till ledamöter i valberedningen utsågs Erik Mitteregger, Stefan Rossi och Johan Segergren. 

 

Här kan du hämta Delårsrapport för 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport Wise Group AB (publ) 1 januari - 30 september 2015