Finans/IR

Aktien

Wise Group ABs utestående aktier uppgår till 7 390 861 stycken efter sammanläggning som skedde den 23 juni 2015 (147 817 213). Det finns inga utestående konverteringslån eller liknande i Wise Group AB som skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat.

Kursen för Wise Group minskade under 2014 med 15 procent till 1,06 kronor jämfört med 1,25 kronor föregående år. Lägsta betalkurs vid börsens stängning var 0,93 kronor (1,13) och högsta betalkurs var 1,34 kronor (1,80) Under året omsattes 27,6 miljoner aktier (35,4) till ett värde av 32,6 miljoner kronor (51,4). Börsvärdet vid årsskiftet var 156,7 miljoner kronor (184,8).

Marknadsnotering

Wise Group noterades som Sign On AB på Stockholmsbörsens O-lista (motsvarande small cap) den 27 juni 2002. Under 2006 namnändrades bolaget till WiseGroup AB. Bolaget bytte marknadsplats till First North den 16 april 2007. Aktien handlas på First North Premier under kortnamnet WISE.

Utdelningspolicy

Det är styrelsens målsättning att Wise Group AB ska uppvisa en god och förutsägbar utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling. Som grundregel ska två tredjedelar av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna. Periodvis, när bolagets finansiella ställning så tillåter eller kräver, kan utdelningen tillåtas avvika från denna norm.

Utdelning

Styrelsen anser att Wise Groups ekonomiska ställning är tillfredsställande samt att den nedan föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt att det ej heller hindrar bolaget från att fullgöra erforderliga investeringar. Koncernens kassabehållning uppgick 2014-12-31 till 8,5 Mkr och hade vid denna tidpunkt inga utestående lån. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om totalt 14,8 Mkr (4,5) motsvarande 0,10 kr (0,03) per aktie. Den föreslagna utdelningen motsvarar 129 procent av resultatet efter skatt. Rensat för engångseffekten av nedskrivningar om 10,2 Mkr avseende restvärdet av de immateriella tillgångarna motsvarar den föreslagna utdelningen 68 procent av resultatet efter skatt. Utdelningsandelen motiveras av en god finansiell ställning i kombination med förväntat stabila framtidsutsikter och följer bolagets utdelnings policy. Koncernen förväntas att under 2015 generera ett positivt kassaflöde. Den föreslagna utdelningen är därmed befogad med hänsyn till de krav som ställs i aktiebolagslagen 17:3 andra och tredje stycket.  Wise Groups soliditet uppgår efter föreslagen utdelning till 42,4 procent. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 27 maj 2015.  Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen den 1 juni 2015.