Finans/IR

Aktien

Wise Group ABs utestående aktier uppgår till 147 817 213 stycken (131 180 000). Det finns inga utestående konverteringslån eller liknande i Wise Group AB som skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat.

Kursen för Wise Group ökade under 2011 med 98 procent till 0,97 kronor jämfört med 0,49 kronor föregående år. OMX Stockholm generalindex ökade med 18 procent under samma period. Lägsta betalkurs vid börsens stängning var 0,51 kronor (0,30) och högsta betalkurs var 1,35 kronor (0,56) Under året omsattes 27,0 miljoner aktier (27,3) till ett värde av 24,7 miljoner kronor (11,8). Börsvärdet vid årsskiftet var 127,2 miljoner kronor (64,3).

Marknadsnotering

Wise Group noterades som Sign On AB på Stockholmsbörsens O-lista (motsvarande small cap) den 27 juni 2002. Under 2006 namnändrades bolaget till WiseGroup AB. Bolaget bytte marknadsplats till First North den 16 april 2007. Aktien handlas på First North Premier under kortnamnet WISE.

Utdelningspolicy

Det är styrelsens målsättning att Wise Group AB ska uppvisa en god och förutsägbar utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling. Som grundregel ska två tredjedelar av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna. Periodvis, när bolagets finansiella ställning så tillåter eller kräver, kan utdelningen tillåtas avvika från denna norm.

Utdelning

Styrelsen anser att Wise Groups ekonomiska ställning är tillfredsställande samt att den nedan föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt att det ej heller hindrar bolaget från att fullgöra erforderliga investeringar. Koncernens kassabehållning uppgår 2011-12-31 till 23,9 MSEK och hade vid denna tidpunkt 18 MSEK i utestående lån. Koncernen förväntas att under 2012 generera ett positivt kassaflöde. Den föreslagna utdelningen är därmed befogad med hänsyn till de krav som ställs i aktiebolagslagen 17:3 andra och tredje stycket. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 25 maj 2012. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om totalt 11,9 MSEK Mkr (6,6) motsvarande 0,08 kr (0,05) per aktie. Den föreslagna utdelningen motsvarar 72 % av resultatet efter skatt. Den relativt höga utdelningsandelen motiveras av en stark finansiell ställning i kombination med bolagets goda framtidsutsikter.

Emission

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) hölls den 18 januari 2012 varvid beslut om emission av högst 17 000 000 nya aktier fattades med anledning av bolagets erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ). Vid acceptperiodens utgång den 15 mars 2012 hade erbjudandet accepterats av aktieägare i Resurs Bemanning representerande 2 000 000 aktier av serie A och 14 367 213 aktier av serie B, vilket motsvarar 97,9 % av kapitalet och 99,0 procent av rösterna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) vilket innebar att affären genomfördes och bolaget konsolideras per den 15 mars 2012. Emissionstransaktionen ökade antal aktier med 16 637 213 nya aktier till totalt 147 817 213 aktier och röster varigenom bolagets aktiekapital kom att ökas med 166 372 kronor till totalt 1 478 172 kronor.